Klantenservice

 

 


Verzenden & levertijd

We streven ernaar om alle bestellingen die voor 14.00 uur geplaatst en betaald zijn dezelfde dag te versturen. Bijna al onze artikelen worden met post.nl verstuurd. Zodra uw bestelling ingepakt wordt, ontvangt u een email met track & trace. Pakketten worden op werkdagen, maandag tot en met vrijdag verzonden. U kunt indien gewenst bij uw bestelling uw ander afleveradres invullen.

De verzendkosten worden getoond op het moment dat u bij uw bestelling de verzend- en betaalmethode kiest. De verzendkosten zijn afhankelijk van het orderbedrag en van de verzend- en betaalwijze. Wilt u de artikelen ophalen dan kan dat op afspraak. Uw bestelling, indien voorradig, wordt binnen 2 werkdagen verzonden.

Betalen & Retourneren

Alle betalingen worden via de beveiligde server van Mulitsafepay uitgevoerd. U kunt hierbij kiezen uit een aantal mogelijkheden, onder andere ideal, creditcard en PayPal.

Retourneren

In het kader van de Wet 'Kopen op Afstand' heeft u na het doen van aankopen bij ons het recht op een bedenkperiode van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product terug worden gestuurd zonder opgaaf van reden, als het product ongebruikt en in de oorspronkelijke verpakking zit. U kunt eenvoudig een mailtje naar ons sturen met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw ordernummer. Geeft u in dit mailtje aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure.

Garantie en Reparatie
Op alle artikelen ontvangt u 1 jaar fabrieksgarantie. Bij een eventuele fabrieksfout van een artikel, dient u contact met ons op te nemen. Eventuele beschadigingen, ontstaan door transport, zijn voor risico van de klant.

Wanneer artikelen voor reparatie worden aangeboden, en blijkt dat de eventuele reparatie niet onder de garantie valt, kunnen onderzoekskosten berekend worden (€ 30,00). Wanneer reparaties niet onder de garantie vallen, ontvangt u een offerte voor de reparatie. Wanneer u akkoord gaat met de offerte voor de reparatie, wordt het artikel gerepareerd. Wanneer u niet akkoord gaat met de reparatie, dient u eerst de onderzoekskosten te betalen voor het artikel geretourneerd wordt.


Klachten en Suggesties
Wij waarderen het zeer indien u suggesties of opmerkingen heeft en staan open voor al uw aanbevelingen. Deze kunt u mailen naar [email protected]
Heeft u klachten dan kunt u contact met ons opnemen: [email protected]

 

Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling dan kunt u zich ook schriftelijk wenden tot de directie op:
L.M. Meijers. b.v.
Kokkelertstraat 6
6116 AR Roosteren
U kunt ons altijd bereiken op ons e-mailadres: [email protected]

 

BEREIKBAARHEID

 

TELEFONISCH
Wij zijn op werkdagen, van 08.30-17.00 uur, telefonisch bereikbaar op nummer 046-4496100. Of per whatsapp op 06-18827728.
Buiten deze tijden kunt u een voicemail bericht achterlaten, wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

 

ONS ADRES
L.M. Meijers. b.v.
Kokkelertstraat 6
6116 AR Roosteren

 

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

 

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN

L.M. Meijers b.v. te Roosteren

1. Definities

In deze algemene voorwaarden zal de volgende betekenis worden toegekend aan de navolgende woorden, tenzij uit het verband waarin deze worden gebruikt blijkt, dat daaraan een andere betekenis moeten worden gehecht.

Meijers: L.M. Meijers b.v. gevestigd te Roosteren en handelend onder de naam MEIJERS.

Opdrachtgever: degene die al dan niet voor zich zelf met Meijers een overeenkomst heeft gesloten tot levering van goederen en/of diensten, alsmede een ieder die door of in verband met een door Meijers gesloten overeenkomst in een rechtverhouding tot Meijers komt te staan.

2. Toepasselijke voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen Meijers en opdrachtgever zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele door de opdrachtgever c.q. wederpartij van toepassing verklaarde voorwaarden. Bij afwijking tussen Nederlandse tekst en een vertaling daarvan is de Nederlandse tekst bindend.

3. Prijsopgave

Alle prijzen vermeld in brochures, folders e.d. zijn richtprijzen, die gelden indien en voor zover de voorraad strekt. Bestellingen op basis van brochures, folders e.d. worden uitgevoerd tegen de bij bestelling opgegeven prijzen, binnen de daarvoor gestelde termijn. Slechts schriftelijk gedane prijsopgaven zijn bindend. Prijsopgaven, anders dan gedaan ter zake van bestellingen dan bovenbedoeld, zijn acht dagen bindend.

Prijsaanduidingen en aanbiedingen in de webwinkel zijn inclusief BTW.

4. Overeenkomsten

Voor de totstandkoming van een overeenkomst is een schriftelijke opdrachtbevestiging nodig. Een overeenkomst is eerst dan tot stand gekomen, indien deze binnen 8 dagen door Meijers schriftelijk is bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht door Meijers is begonnen.

5. Levering

Alle door Meijers opgegeven leveringstermijnen zijn geschatte termijnen en zullen nimmer beschouwd worden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Verzendkosten zijn afhankelijk van het order bedrag en het land van bestemming. Tijdens het order proces kunt u de verzendkosten berekenen.

Op aanbiedingen kunnen afwijkende regels gelden, die dan uitdrukkelijk vermeldt worden.

6. Retouren

Als een levering niet aan uw voorwaarden voldoet kunt u deze voldoende gefrankeerd binnen 7 dagen retour sturen. Neem eerst contact met ons op, alleen zendingen met een retournummer, worden in ontvangst genomen. Voor terugbetaling dient het product in orginele onbeschadigde verpakking, ongebruikt en in ongeschonden staat te zijn. Meijers behoudt zich het recht om kosten van verzending en indien gebruik gemaakt van creditcardmaatschappij (3-4%) in aftrek te brengen van het terug te betalen bedrag.

7. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum, zonder compensatie. Facturen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet eerder verzonden dan op de dag van levering.

8. Eigendomsvoorbehoud

De door Meijers aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Meijers totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Meijers is gerechtigd in geval opdrachtgever in verzuim is, deze goederen onmiddellijk bij opdrachtgever op te halen c.q. tot zich te nemen.

9. Vorderingen van derden

Opdrachtgever vrijwaart Meijers voor alle schaden, gevolgen en vorderingen van derden, die voorvloeien uit door of namens opdrachtgever gedane onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, aanduidingen, inlichtingen, mededelingen en/of aanwijzingen.

10. Verval van vorderingen

Alle vorderingen jegens Meijers tot vergoeding van schade, verlies van vorderingen van derden, boeten of kosten of anderszins, vervallen indien zij niet schriftelijk ter kennisgeving van Meijers zijn gebracht binnen 30 dagen na levering, dan wel nadat opdrachtgever met die vordering bekend was of had behoren te zijn. Elke vordering jegens Meijers vervalt in ieder geval indien deze niet binnen 6 maanden na het ontstaan van die vordering in rechte is vervolgd.

11. Aansprakelijkheid

Meijers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. Ingeval Meijers aansprakelijk zal zijn, zal deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot ten hoogste de overeengekomen waarde van de levering.

12. Ontbinding

Meijers is gerechtigd een overeenkomst terstond, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden ingeval de opdrachtgever; surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, in liquidatie treedt, wordt getroffen door een beslag op zijn goederen, onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikking over zijn vermogen of een substantieel gedeelte daarvan verliest.

13. Garantie

Op de door Meijers geleverde goederen geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn, deze is niet over-draagbaar, van een jaar tenzij deze schriftelijk door Meijers anders wordt vermeld. De garantie geldt niet voor goederen die onjuist gebruikt worden anders dan in de handleiding c.q. gebruiksaanwijzing gesteld wordt. Er is geen garantietermijn op rekmateriaal en elastieken, uitgezonderd fabrieksfouten. Alle kosten gemaakt door Meijers betreffende het vervangen/repareren van goederen die buiten de garantietermijn vallen komen ten laste van de koper, verzend/voorrij/materiaal/loonkosten.

De garantie vervalt bij het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud zoals in de gebruiksaanwijzing gesteld wordt.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Alle overeenkomsten tussen Meijers en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die tussen Meijers en de opdrachtgever mochten ontstaan en /of die onderworpen zijn aan deze voorwaarden, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar Meijers in Nederland is gevestigd.

 

To Top